Valikko Sulje

Terapia-alan koulutus

Terapia-alan koulutuksen opinnot 35,5 OP   

(Arvioidaan eurooppalaisen ECTS – järjestelmän (European Credit Transfer System) mukaan, jossa 1 opintopiste vastaa 27 opintotuntia.) 
 

Koulutuksen yleiset tavoitteet:

 
Koulutettu
  • tuntee terapeutin ammatin tuoman vastuun, velvoitteet ja oikeudet, sekä osaa toimia eettisesti ja moraalisesti oikein hoitotilanteissa
  • osaa ohjata ja neuvoa asiakastaan elimistön puhdistamiseen ja ravitsemukseen liittyvissä kysymyksissä
  • tuntee ihmisen anatomian ja fysiologian perusasiat sekä on perehtynyt länsimaisen lääketieteen mukaiseen taudinmääritykseen
  • on perehtynyt länsimaisen lääketieteen mukaisiin tutkimuksiin, hoitoon ja lääkkeiden vaikutuskanaviin
  • tuntee sekä lääkkeiden että Iuontaislääkkeiden yhteisvaikutuksia 
  • osaa toimia yhteistyössä virallisen terveydenhuollon kanssa ja tarvittaessa ohjata asiakkaan lääkärin hoitoon
  • toimii ammatillisesti, eettisesti ja luottamusta herättävästi
  • osaa toimia oikein hätätilanteissa
Loppututkintoa varten ja Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon rekisteriin pääsemiseksi koulutetun tulee esittää hyväksytyt suoritukset seuraavin opintosisällöin, yhteensä 35,5 opintopistettä:
 
Tavoitteet Opintojen sisältö: Luontaislääketieteen perusopinnot 3 op
error: Content is protected !!