Valikko Sulje

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

www.tietosuoja.fi  / Organisaatio / Kerro käsittelystä rekisteröidylle

1.1.2019 astui voimaan Tietosuojalaki 1050/2018. 

Rekisterinpitäjää kehotetaan käyttämään lain mukaista tietosuojaselostetta. 

Tietosuoja-asetus (EU) 2016 / 679, artiklat 4, 7, 12, 13. 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry
Y-tunnus: 22735980
Postiosoite: Finlaysoninkuja 9, 33210 Tampere
Puhelin: 040 5879 558
Sähköposti: liitto@ktkl.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arja Kangas
Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry
liitto@ktkl.fi
Puh 040 587 9558
Amurinkatu 5, 33230 Tampere

3. Rekisterin nimi

Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterissä olevien henkilöiden, yhdistysten jäsenten ja kouluttajien tietojen tarkistaminen.    

Koulutusvaatimusten yhdenmukaistaminen ja työn laadun valvonta. 

Muu jäsenasioiden hoito. 

Tietojen tallennus.

Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

 • jäsentapahtumien varmentaminen
 • keskusliiton toiminnan kehittäminen
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
 • jäsenkouluttajan / jäsenyhdistyksen / terapeuttijäsenen yrityksen nimi, yhteystiedot ja toiminnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot
 • jäsenen / jäsenkouluttajan / jäsenyhdistyksen / terapeuttijäsenen yrityksen rekisteröitymistiedot, kuten Y-tunnus
 • jäsenrekisterissä käytettävä nimimerkki, käyttäjätunnut, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus 
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • jäsensuhdetta koskevat tiedot, palautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
 • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen
 • KTKL ry:n verkkosivuille jäsenen kirjoittamien artikkeleiden otsakkeet
 • tieto uutiskirjeen latauksista ja muista preferensseistä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset estotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti jäseneltä, jäsenkouluttajalta, jäsenyhdistykseltä itseltään internetin kautta, kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, mahdollisesti muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry:n toiminnasta vastaava hallitus ja sen toimijat. Jäsentietoja sisältävää järjestelmää käyttävät vain ne henkilöt, joiden tehtävä oikeuttaa heidät käsittelemään henkilötietoja.

Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto voi tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Käytämme profilointia jäsenten palvelun parantamiseksi ja toiminnan kohdentamiseksi erilaisille jäsenryhmille.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki yhteistyökumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry voi luovuttaa jäsentietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteriä käsitellään luottamuksellisena.

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lain edellyttämällä tavalla lukitussa tilassa ja tuhotaan asianmukaisesti, kun tilanne niin vaatii.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne toimijat, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä jäsentietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Rekisteröidyn oikeudet

11.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tällaisen tiedon etsimiseksi rekisteriin merkityn jäsenen tulee ilmoittaa tarpeelliset ja riittävät tiedot.

Henkilöllä on oikeus saada varmuus myös siitä, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen ja tämän lisäksi ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen liitto@ktkl.fi. Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry vastaa yhden (1) kuukauden kuluessa.

11.2 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virhe, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen postitse, tai puhelimitse 040 587 9558, tai sähköpostitse osoitteeseen liitto@ktkl.fi
Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä.

11.3 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää julkaisemasta häntä itseään koskevia tietoja, sekä salaamaan ne myös muilta jäseniltä.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse 040 587 9558, sähköpostitse ositteessa liitto@ktkl.fi   tai postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

11.4 Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai jäsenyyden loppumisen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpitosyistä, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös jäsenyyden, tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry on sitoutunut tallettamaan henkilötiedot asianmukaisesti ja turvallisesti. Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry antaa tarvittaessa lisätietoja tietosuojaselosteestaan. EU-lainsäädännössä tapahtuvien muutosten, sekä jäsentemme ja heidän asiakaskuntansa edun ja turvallisuuden vuoksi Keskusliitto kehittää toimintaansa, jolloin tietosuojaselosteeseen voi ajoittain tulla muutoksia. Mikäli tietosuojaselosteeseen tarvitaan merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista. Muista päivittää yhteystietosi.

Tietojen poistamiseen liittyvissä asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse 040 587 9558, sähköpostitse liitto@ktkl.fi tai postitse kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

error: Content is protected !!