Valikko Sulje

Keskusliiton toiminta ja periaatteet

Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry

The Association of Finnish Holistic Healthcare

 

Tavoitteet

  • yhteiskunnallinen vaikuttaminen siten, että kokemusperäinen lääketiede ja täydentävät hoitomenetelmät tunnustetaan Suomessa virallisesti osaksi kansalaisten terveyden- ja hyvinvoinnin ylläpitäjinä ja edistäjinä
  • valvoa täydentävien hoitomenetelmien koulutusta ja ylläpitää listaa Suomen laatukriteerit täyttävistä jäsenkouluttajista
  • ylläpitää kouluttajien, eri terapia-alojen yhdistysten ja laatukriteerein koulutettujen terapeuttien jäsenrekisteriä Suomessa
  • KTKL ry:n varsinainen jäsenyys edellyttää terapeutilta liiton hyväksymän kouluttajan allekirjoittamaa todistusta loppuun suoritetusta tutkinnosta (Terapia-alan koulutus ja tavoitteet), joka kuuluu KTKL ry:n listaamiin terapia-aloihin (22 Suomessa vakiintunutta terapia-alaa). Edellytämme varsinaiselta jäseneltä / terapeutilta / hoitajalta näiden lisäksi lääketieteen perusteiden opintoja (vähintään 378 h määrätyllä kokoonpanolla), sekä voimassaolevaa ensiapukoulutusta (Terapia-alan koulutus ja tavoitteet).

Kokemusperäisen lääketieteen tarjoama terveydenhuolto Suomessa

Suomi on yksi niistä EU-maista, joissa virallinen terveydenhuolto elää parhaillaan murroskautta. Keski-Euroopassa paljon lääkäreitä, jotka ovat hankkineet tietoa perinteisistä hoitomenetelmistä ja toimivat yhteistyössä koulutettujen ammattiterapeuttien kanssa. Tämä on lisännyt kokemusperäisten / täydentävien hoitomuotojen tuntemusta, saatavuutta ja asiakasturvallisuutta. Tällaisen työn hyvät tulokset paljastavat, että yhteistyö lääkäreiden ja täydentäviä hoitomenetelmiä käyttävien terapeuttien / hoitajien välillä koituu potilaiden parhaaksi. Yksi keskusliiton tehtävistä on pitää suomalaiset terapeutit ajan tasalla alaa koskevissa kansainvälisissä muutoksissa.

Kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliiton eettinen perusta on holistinen ihmiskäsitys joka tarkoittaa, että terveyden ylläpitämisessä huomioidaan aina kehon kokonaisvaltaisuus hoidettavan eduksi. Nykyinen suomalainen perusterveydenhuollon järjestelmä on kansantaloudellisesti kestämätön. Siksi myös suomalaisten on tärkeää saada lisää sellaista tietoutta, joka auttaa heitä ymmärtämään, edistämään ja itsenäisesti ylläpitämään omaa hyvinvointiaan ja terveyttään. Historia osoittaa, että Suomessa on ollut kautta aikain runsaasti kansanterveydellistä tietotaitoa ja sitä on totuttu myös käyttämään. Tulemme jakamaan tietoa siitä, kuinka suomalaiset voivat lisätä omaa hyvinvointiaan. Nykyään myös suomalaisten on mahdollista kääntyä hyvin koulutetun terapeutin puoleen, jolla on hankitun ammatillisen tiedon ja -taidon lisäksi keskusliiton vaatima lääketieteen perusteiden tutkinto. Nämä ovat keskusliiton varsinaiseksi jäseneksi liittymisen vähimmäisvaatimukset.

Maailman terveysjärjestö WHO on painottanut virallisen terveydenhuollon ja luontaisia hoitomuotoja edustavien intressien välisen vuoropuhelun lisäämistä. Yhdistämällä virallinen terveydenhuolto, lääkärit mukaan lukien, sekä kokemusperäinen terveydenhuolto löytyvät parhaimmat menetelmät potilaan kohtaamisessa, hänen toiveidensa kuulemisessa ja hänen inhimillisessä hoitamisessaan. Yhteistyö edistää ihmistä kunnioittavan toiminnan toteutumista, sellaisen, johon jokaisella on oikeus. Terveys ei tarkoita pelkästään sairauden puuttumista. WHO määrittelee terveyden seuraavasti: Terveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ihmiselle kokonaisvaltaisesti hyvä olotila.

Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry kehottaa jokaista kokonaisvaltaista ajattelu- ja hoitotapaa kunnioittavaa terapeuttia, heitä kouluttavaa yksikköä sekä yhdistystä hakeutumaan yhteen vahvaksi ammattikunnaksi toteuttamaan yhteisiä ammatillisia arvoja. Myös suomalainen koulutettu, kokemusperäisen terveydenhuollon ammattikunta ansaitsee Keski-Euroopan tarjoaman mallin mukaisen kunnioituksen. Yhdessä olemme voimaa … !

error: Content is protected !!