Valikko Sulje

Kouluttajajäsen

Kouluttajan liittyminen keskusliiton jäsenkouluttajaksi

Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry on kattojärjestö, joka kokoaa yhteen kokemuslääketiedettä / täydentäviä hoitomenetelmiä (CAM*) edustavat tahot. Tavoite on vakiinnuttaa kansanterveyttä ylläpitävät hoitomenetelmät osaksi Suomen julkista terveydenhoitoa. Keskusliitto KTKL ry on laatinut laatukriteerit täydentävien hoitomenetelmien koulutuksille, jotta voi ala saavuttaa myös Suomessa arvostuksen, joka sillä jo on muissa EU-maissa. Kehityksen mukana pysyminen vaatii järjestäytymistä ja kouluttajalta yhteistyötä valvovan tahon kanssa. Vain siten voidaan tuottaa ammattitaitoisia terapeutteja / hoitajia. (*Vaihtoehtoinen – täydentävä lääketiede, josta käytetään englanninkielistä lyhennettä CAM, Complementary and Alternative Medicine)
Kouluttajaluetteloon hyväksytty kouluttaja täyttää KTKL ry:n laatuvaatimukset. Tasapuolinen koulutus on Keskusliitto KTKL ry:n ylläpitämän, ammattiterapeuttien / – hoitajien rekisterin perusta. (Terapia-alan koulutus ja tavoitteet). Tähän tarvitaan kouluttavan tahon ja Keskusliiton välistä aktiivista yhteistyötä.
 
Listasimme 22 Suomessa vakiintunutta terapia-alaa. KTKL ry:n Varsinainen jäsenyys / Terapeuttijäsenyys edellyttää, että terapeutin ammattinimike on mainittu listassa (22 Suomessa vakiintunutta terapia-alaa). Uusien terapia-alojen listauksesta päättää Keskusliiton hallitus.* Näet jokaiselta terapeutilta vaadittavat minimiopinnot klikkaamalla (Terapia-alan koulutus ja tavoitteet), ja tuon sivun lopussa mainittu erikoistumisala tarkoittaa niitä minimiopintojen lisäksi hankittuja suuntauksia, johon terapeutti erikoistuu. Erikoistumisalan opintojen kouluttajalla tulee olla ainekohtainen koulutuksen suunnitelma siitä opintokokonaisuudesta, jonka suorittamisesta oppilas saa todistuksen. Tämä opetussuunnitelma toimii Keskusliitto KTKL ry:n kanssa käydyn, koulutusta koskevan keskustelun perustana. Opintojen laajuus ja kesto arvioidaan eurooppalaisen ECTS – järjestelmän (European Credit Transfer System) mukaan, jossa 1 opintopiste vastaa 27 opintotuntia.
 
*Sellainen koulutettu terapeutti ei voi olla keskusliitto KTKL ry:n jäsen, jonka koulutuksesta tai koulutetusta alasta ei ole toimitettu asianmukaisia tietoja keskusliitolle. Keskusliiton hallitus päättää uusien ammattinimikkeiden hyväksymisestä.
 

Kouluttajajäsenen edut 

 • mahdollisuus osallistua liiton järjestämiin kokouksiin, koulutuksiin ja muuhun järjestettyyn toimintaan
 • mahdollisuus laatia kirjoituksia ja tiedotteita liiton sivujen artikkelit – ja / tai jäsenjulkaisuun
 • mahdollisuus osallistua keskusteluun Keskusliitto KTKL ry:n verkkosivujen keskustelupalstalla
 • mahdollisuus tiedottaa kursseista Keskusliitto KTKL ry:n verkkosivuilla

Kouluttajajäsenen vastuut 

 • toimittaa KTKL ry:lle kaupparekisteriote
 • toimittaa hallituksen kokouksen pöytäkirja / päätös Keskusliittoon liittymisestä kouluttajajäsenenä 
 • tiedot terapia-aloista / koulutettavat aineet (22 Suomessa vakiintunutta terapia-alaa
 • toimittaa KTKL ry:lle vuosittain koulutusohjelmansa 
 • toimittaa KTKL ry:lle opettajan / opettajien tiedot 
 • koulutustoiminnan tulee täyttää KTKL ry:n laatukoulutuskriteerit ja eettiset ohjeet
 • valvoo valmistuvien oppilaiden pätevyyttä
 • tallentaa asianmukaisesti kaikki oppilaita koskevat asiapaperit ja todistukset
 • päivittää vuosittain keskusliitto KTKL ry:lle muuttuneet tiedot jotka koskevat; 
   • koulutettavia aineita / koulutusohjelmaa
   • yhteystietoja
   • opettajia ja heidän tietojaan
 • toimittaa kerran kalenterivuodessa keskusliiton toimistoon kouluttajan kokonaistilanteen päivitetyt tiedot ja luettelon valmistuneista oppilaista todistusjäljennöksineen
 • vastaa siitä, että koulutuksen sisältö on KTKL ry:lle toimitetun koulutusohjelman mukainen
Lisätietoja kouluttajajäsenyyttä hakevalle liitto@ktkl.fi
 
Kouluttajajäsenen hakulomake aukeaa tästä linkistä uuteen ikkunaan pdf-muotoisena.
 
 
 
error: Content is protected !!