Valikko Sulje

Eettiset arvot

 

Täydentävät hoitomenetelmät / kokemusperäinen lääketiede / luontaislääketiede

 

Hoitotyön eettiset arvot

Elämän kunnioittaminen ja suojeleminen

Täydentävien hoitomenetelmien terapeutin / hoitajan tulee kaikissa olosuhteissa säilyttää, edistää ja ylläpitää lähimmäisensä terveyttä. Tämän hän tekee tiedostaen ja tukien hoidettavan elimistön toimintojen keskinäistä synergiaa, kehon kokonaisvaltaista ja luonnonmukaista toimintaa. Kaikissa hoitotoimissa huomioidaan hoidettavan fyysinen, emotionaalinen ja älyllinen kokonaisuus. Terapeutti / hoitaja edistää kansanterveyttä opastamalla yksilöitä myös terveyden ylläpitämisessä. Hän sitoutuu hoitotehtävään kunnioittaen yksilön itsemääräämisoikeutta. 
 

Vastuut ja velvollisuudet

Teraputti / hoitaja on hankkinut erikoistumisalan koulutuksen / koulutuksia. Lisäksi hän on opiskellut riittävät tiedot lääketieteen perusteista, jotta ammattiterapeutti / – hoitaja kykenee arvioimaan hoidettavan tilan puolueettomasti ja tarvittaessa ohjaamaan henkilön lääkärin hoitoon. Hän kykenee tekemään yhteistyötä terveydenhuollon henkilökunnan kanssa, kunnioittaen ja ymmärtäen eri hoitotahojen ammatillisia arvoja ja periaatteita, aina hoidettavan parhaaksi. Asiakas-potilas-hoitosuhde perustuu kaikissa olosuhteissa luottamukselliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen, jonka perusta on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.
Terapeutti / hoitaja edistää vastuullisesti virallistetun terveydenhuollon tietotaidon yhdistämistä kansainvälisesti tunnettuihin ja tunnustettuihin, kokemusperäisen lääketieteen hoitomenetelmiin. Terapeutti / hoitaja päivittää jatkuvasti tietotaitoaan ja valmiuksiaan. 
 
Tiivistelmä
 • vaitiolovelvollisuus
 • ammattitaidon ylläpito / päivitys
 • potilasasiakirjat
  – alkuhaastattelun tiedot, käyntikohtaisten hoitotoimenpiteiden ja – suositusten kirjaus
  – potilasasiakirjojen salassapito- ja säilytys 
 • koskemattomuuden kunnioittaminen
 • näkemyksen ja vakaumuksen kunnioittaminen
 • terveydenhuollossa toimivien, muiden henkilöiden ammattipätevyyden kunnioittaminen

Hoitotyön filosofiset lähtökohdat

Hoitotyön koulutus ja siinä tapahtuva päätöksenteko perustuu seuraaviin filosofisiin lähtökohtiin, jotka toimivat hoitotyön teorian pohjana. 
 
Hoitotyö on ammatillista huolenpitoa toisesta ihmisestä, hänen ympäristöstään ja terveydestään. Lähtökohtana pidetään ajatusta rakkaudesta, laupeudesta, kärsimyksestä ja huolenpidosta. Hoidon perimmäinen tavoite on yksilön hyvä elämä. Hoitajan velvollisuus on käyttää kaikki tietotaitonsa hoidettavan hyväksi sitoutumalla humanistisiin arvoihin. Hoidettava nähdään ajattelevana, tuntevana ja tahtovana olentona. Asiakkaana voi olla myös perhe, ryhmä ja yhteisö.
 
Hoitaminen on inhimillistä toimintaa, moraalista velvollisuutta, ihannetta, kiintymystä, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja terapeuttista auttamista tilanteessa, johon liittyy aito luottamus, kunnioitus sekä arvostus hoidettavaa kohtaan. Terapeutin / hoitajan empaattinen kyky asettua toisen ihmisen asemaan on turvallisen hoidon perusta. Samalla hoitajan tulee olla realistinen ja tunnistaa myös omat rajansa ja vastuunsa.
 
Näiden taitojen oppimiseen ja hallintaan vaikuttaa terapeutin / hoitajan henkilökohtainen persoona, asenne sekä hoitamiseen liittyvät aiemmat kokemukset. Tiedot hoidettavasta, hänen terveydentilastaan ja tunteistaan vaikuttavat myös. Hoitamisen ytimeen kuuluu käsitys ihmisestä kulttuurisena olentona, jolloin häntä ymmärretään ja hoidetaan kunnioittaen hänen sosiologisia ja kulttuuriinsa kuuluvia arvoja sekä uskomuksia.
 
Hoitamisen epistemiologia painottaa eriasteista, hoitamiseen liittyvää tietoa
 
Tähän tietoperustaan liittyy asiakas, asiakas-hoitajakäytäntö sekä mahdolliset ympäristönäkökulmat. Hoitamiseen liittyviä tiedon lajeja ovat empiirinen eli hoitotieteellinen tieto, esteettinen, eettinen, persoonallinen ja intuitiivinen tieto.
 
Empiirinen, hoitotieteellinen tieto
 • systemaattista tietoa, jolla kuvataan, selitetään ja ennustetaan ilmiöitä 
 • perustuu tosiasioihin, on objektiivista, myös aistien välityksellä saavutettavaa
Esteettinen tieto
 • taitavaa hoitotyötä, olennaisena osana on empaattinen tunteminen ja kokemus
 • voi olla sekä sanallista että sanatonta 
 • syntyy esimerkiksi ainutkertaisissa hoitamiseen liittyvissä tilanteissa
Eettinen tieto
 • moraalisia oikein- tai väärinvalintoja
 • perustuu yksilöllisiin ratkaisuihin kussakin tilanteessa
Persoonallinen tieto
 • merkityksellisin tiedon laji hoitotyössä, jossa painottuvat persoonalliset ominaisuudet, moraali sekä hoitamisen esteettisyys
 • edellyttää itsensä tuntemista ja kehittymistä suhteessa toisiin ihmisiin
 • omien tunteiden ja ennakko-oletusten havaitsemista ja kuhunkin tilanteeseen sopivaa toimintaa 
 • tiedostamista, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen
 • sisältää myös hiljaisen tiedon joka on tiedon laji, jota ei ole mahdollista tarkkaan kuvata, mutta joka ilmenee tunnelmana ja olotilana
Intuitiivinen tieto
 • ainutkertaista, aiempiin kokemuksiin perustuvaa vaistomaista sisäistä näkemystä, tai erilaisten vihjeiden tunnistamista tiedostaen, että tieto muuttuu jatkuvasti
 • katsotaan yhdistävän persoonallisen tiedon, esteettisen tiedon, hiljaisen tiedon ja kokonaisvaltaisen hoitamisen taidon 
 • edellyttää hoidettavan tuntemista, tietoa hänen terveydentilastaan ja sen hoitomahdollisuuksista 
 • edellyttää hoitajan ja hoidettavan keskinäistä luottamusta
 

Pätevä täydentävien hoitomenetelmien terapeutti / hoitaja

Yhteenveto
 
Hoitotyö on moraalista toimintaa jossa hoitamista tarkastellaan hyvän ja oikean kautta. Säännöt ja ohjeet ohjaavat terapeutin / hoitajan toimintaa. Terapeutti / hoitaja reflektoi omaa toimintaansa moraalisena olentona. Hyvän hoitajan ominaisuudet ovat eettisyys, joustavuus, täsmällisyys, kyky vuorovaikutukseen, hän on yhteistyökykyinen ja osaa perustella omaa toimintaansa.
 
Henkilö joka valitsee ammatikseen täydentävien hoitomenetelmien terapeutin / hoitajan työn, ottaa itselleen vastuullisen tehtävän. Terveyden ylläpitämiseen tarvittavan tiedon jakaminen, hoitaminen ja jopa huonokuntoisten auttaminen edellyttää että hän on hankkinut alalleen pätevyyden, hankkii kokemusta, sekä tiedon jatkuvaa päivittämistä. Jatkokouluttautumisen kautta hän saa tietoa uusista tutkimustuloksista, alalla tapahtuvista muutoksista ja kehityksestä. 
 
Täydentävien hoitomenetelmien terapeutti / hoitaja on sitoutunut asiakastyössä toimimaan eettisesti hyväksyttävien päämäärien puolesta. Tämän lisäksi hän tunnistaa eettiset vastuut omaa alaansa ja ammattikuntaansa kohtaan sekä pyrkii kaikissa tilanteissa olemaan kunniaksi ammattikunnalleen.
 
Eettiset vastuut hoitajan työssä tarkoittavat vuosituhansien aikana normatiivisiksi katsottuja hoitajien pätevyysvaatimuksia. Hoitajan ei pidä osallistua hoitotyöhön, jos hän ei voi vapaasti noudattaa näitä hoitotyön moraalisia perussääntöjä.
 
Eettisiin arvoihin kuuluu vaitiolovelvollisuus jokaiseen potilaaseen nähden joka kysyy häneltä neuvoa, tai tulee hänen hoitoonsa. Laatukriteerit täyttävä, täydentävien hoitomenetelmien teraputin / hoitajan koulutus antaa valmiudet arvioida tilannetta, jossa hoidettava tarvitsee lääketieteellistä hoitoa. Näissä tapauksissa hoidettava saa ohjeet ottaa yhteyttä lääkäriinsä. Näissä tilanteissa terapeutti / hoitaja neuvottelee hoidettavan kanssa kirjallisesta suostumuksesta, jonka perusteella hänestä voi tarvittaessa antaa tietoja lääkärille. Vaitiolovelvollisuutta määrittelee myös laki vainajan suojasta.
 
Hoidettavan elämänkatsomus, kansallisuus, poliittinen vakaumus, rotu tai yhteiskunnallinen asema ei saa vaikuttaa hoitotilanteen vuorovaikutukseen. Ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan kaikissa tilanteissa.
 
Pätevän hoitajan päivittäisiin rutiineihin kuuluu potilaspäiväkirjojen pito. Kaikki potilasta koskevat dokumentit on säilytettävä lain ja asetusten mukaisesti sivullisten ulottumattomissa ja turvallisesti.
 
Pätevät hoitajat tuntevat hoitohygieniaan liittyvät säännöt ja huolehtivat siitä, että hoitovälineet ja hoitotilat ovat asianmukaisessa kunnossa.
 
Ammattitaidon ylläpitäminen ja työn valvonta
 
 • Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL ry ylläpitää pätevien hoitajien rekisteriä ja valvoo jäsentensä koulutuksen laatua.
 • Keskusliitto järjestää jäsenilleen täydennyskoulutusta.
 
error: Content is protected !!