Valikko Sulje

Koulutuksesta

Luontaisterapia ammattina perusopinnot 3 op (81 h)

Lääketieteen ja luontaislääketieteen historia
Sisältö; Katsaus lääkintätaidon kehittymiseen johtaneista tekijöistä – Suomen kansanlääkinnän historiaa ja nykytilanne – Hoitokulttuurit – Suomi ja muu maailma

Luontaislääketieteen käsitteet
Sisältö; Kansanterveystyö ja hoitotyön perusteet – Ihmiskuva eri hoitokulttuureissa – Terveys – ja sairauskäsitteet – Oikeus hyvään hoitoon

Katsaus eri hoitomuotoihin
Sisältö; Hoitojen vaikutusmekanismit – Yleisimpien hoitomuotojen esittely – Luontaisalan koulutus Suomessa

Ympäristö ja terveys
Sisältö; Ympäristön vaikutus terveyteen – Ympäristön suojeleminen

Valvonta ja vastuu
Sisältö; Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta – Sosiaali- ja terveysministeriö – Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO – Valvira  Terapeuttien valvonta – Oikeusministeriö – Kuluttajavirasto – terapiayhdistykset, Keskusliitto 

Lainsäädäntö; Perustuslaki – Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä – Potilasvahinkolaki – Laki potilaan oikeuksista – Lääkelaki – Rohdoslaki – Elintarvikelaki – Kuluttajansuojalaki – Viranomaisten näkemykset valvonnasta ja vastuusta – Tilanne muissa pohjoismaissa ja EU-alueella – WHO

Ihmisoikeudet ja vastuukysymykset
Sisältö; Vaitiolovelvollisuus – Asiakaskortiston pitovelvollisuus  

Luontaisterapeutin asema Suomessa

Terapeutti yrittäjänä
Sisältö; Terveydenhuollon ammattilainen terapeuttina – Luontaisterapeutti ammatinharjoittajana ja yrittäjänä – Yrityksen perustaminen ja yrittämisen uhkakuvat – Terapeutin eettiset periaatteet – Verkostoituminen – Oma jaksaminen – Luovuus hoitotyössä

Koulutuksen yleiset tavoitteet

oppilaan tulee …

– tuntea ammattinsa vastuut, velvoitteet ja oikeudet 
– osata toimia hoitotilanteessa eettisesti ja moraalisesti oikein
– tuntea ihmisen perusrakenteet anatomisesti ja fysiologisesti sekä emotionaalisesti ja hänen tulee olla perehtynyt koululääketieteen mukaiseen taudinmääritykseen, tavallisimpiin diagnooseihin ja hoitoihin
– kyetä antamaan neuvoja elimistön puhdistamisessa ja ravitsemisessa sekä antamaan tietoa liikunnan ja elintapojen merkityksestä terveydelle
– olla perehtynyt koululääketieteen hoitomenetelmien etiologiaan, tutkimuksiin ja lääkkeiden vaikutuksiin
– tuntea kemiallisten lääkkeiden ja luontaislääkkeiden vaikutuksia 
– toimia yhteistyössä virallisen terveydenhuollon kanssa ja pystyä ohjaamaan asiakkaansa  tarvittaessa lääkärin hoitoon
– kyetä toimimaan ammatillisesti, eettisesti ja luottamusta herättävästi
 osata toimia oikein hätätilanteissa

LATAA JÄSENEKSIHAKEMUSLOMAKE

error: Content is protected !!