Valikko Sulje

Väestövastuulääkäri Mirja-Leena Isoaho: TERVEEN YHTEISKUNNAN TERVEYSPOLIITTINEN OHJELMA

Vaadin EU:sta eroamisen myötä irtisanoutumista pääomien ja lääketeollisuuden voimakkaasta vaikutuksesta terveydenhoitoomme. On otettava huomioon, että yrityksillä ei ole moraalia, erityisesti sitä ei ole monikansallisilla yhtiöillä.

Terve yhteiskunta toimii aivan kuten terveen ihmisen elimistö, niin mieleltään kuin kaikelta toiminnaltaan. Se on tasapainoon pyrkivä kokonaisuus, jossa jokaisella sen osasella on oma tehtävänsä ja paikkansa ilman kilpailua yhteiskunnan jäsenten tai muiden yhteiskuntien kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on tervehdytettävä poliittisilla päätöksillä puolueettomaksi ja talouselämän intresseistä riippumattomaksi elimeksi, jonka ensisijaisia tehtäviä on mm.

A Kansanterveyden edistämisen uudelleenmäärittäminen ja suunnitteleminen niin, että:

1. Terveydentilan vahvistaminen on ihmisen omien luontaisten puolustusmekanismien ja oman elimistön luonnollisen terveydentilan vaalimista tietojen ja taitojen oppimisen sekä oman itsensä kuuntelemisen kautta läheisten ihmisten piirissä.

2. Ihmisen ensisijainen hoito on puhdas, painotettu ruokavalio, mielekäs liikkuminen sekä läheisapupiirien muodostaminen sukulaisista, ystävistä ja vapaaehtoisista auttajista sekä näiden itseaputaitojen kehittäminen.

Ruokavaliohoitoihin on kiireellisesti kehitettävä toimivat lisäaineettomat ratkaisut työkaluiksi terveyden edistämiseen ja sairaustilanteiden parantamiseen. Lisäksi lääkäreille on annettava siitä riittävästi lisäkoulutusta.

3. Ihmisen toissijainen hoito on lääkkeettömät, luonnonmukaiset ja ihmisläheisyyttä korostavat pientoimijoiden maksulliset, rekisteröidyt hoidot.

4. Viimeisenä vaihtoehtona turvaudutaan kunnallisten terveysasemien tai sairaanhoitopiirien lääkäriapuun lukuun ottamatta vakavia sairaudentiloja, joissa lääkäriapu on ensimmäinen hoito.

5. Lääkäri on valvontavastuullinen oman alueensa kaikista terveydenedistämisen toiminnoista ja terveydenhoitaja on vuorostaan läheisapupiirien tukihenkilö.

6. THL:n organisoimana kansallisen rokotetutkimuksen, -suunnittelun sekä rokotetuotannon toteutus, mikäli rokotteet pystytään arvioimaan kaikissa ulottuvuuksissaan kansanterveydellisesti hyödyllisiksi.

B toimii valtakunnallisena hyvän elämän koordinaattorina ja poikkitieteellisenä yhteistyöelimenä

 1. Organisoi ja mitoittaa riittävät, kansalliset tutkimukset uusien teknologioiden ympäristö- ja terveyshaitoista, määrittelee kaikki teknologiat, joita ei voida todeta kokonaisvaltaisesti käyttöturvalliseksi sekä suunnittelee toimenpiteet ihmisten ja ympäristön tervehdyttämiseksi ja suojelemiseksi.

2. Määrittelee kokonaisvaltaiset suositukset ja tavoitteet puhtaan veden suojelemiseksi kemiallisilta aineilta, asutuksen jätteiltä ja muulta haitalliselta materiaalilta kuten turve- ja kaivosteollisuus.

3. Määrittelee sallitut, hyvin rajatun määrän, tarpeelliseksi katsottuja elintarvikelisäaineita sekä maa- ja metsätalouden apuaineita.

4. Määrittelee koulujen, päiväkotien, vanhainkotien ja palvelutalojen luonnonmukaisen ja puhtaan ruuan vaatimukset.

5. Toimii koulu- ja työpaikkakiusaamisen valvontapaikkana siten, että se ryhtyy tarvittaessa välittömiin toimenpiteisiin kiusaamisen lopettamiseksi, mikäli koulun tai työpaikan toimenpiteet ovat riittämättömiä.

6. Määrittelee suuren, ikääntyvän ikäluokan tarpeet ja organisoi niiden toteutuksen suunnitelmallisesti; kuten esim. pientaloalueiden rakentamisen niin, että taloryppäiden taloihin kaavoitetaan erilisyksiöt sekä rypäsalueelle yhteinen suljettu pihapiiri.

Väestövastuulääkäri Mirjaleena Isoaho

error: Content is protected !!