Ajankohtaista

Toiminta ja periaatteet


Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto tukee täydentäven hoitomuotojen ammattikuntaa ja heitä kouluttavia tahoja

Tavoitteen saavuttamiseksi keskusliiton tehtävä on lisätä koulutettujen terapeuttien hyvinvointia. Tehtävässä onnistuminen näkyy myös asiakaskunnan hyvinvointina. Päivitämme valmistuneiden terapeuttien koulutusvaatimuksia vastaamaan kentän kasvavaa tarvetta samalla, kun lisäämme heidän tietoisuuttaan alaa koskevista muutoksista. Jaamme tietoa täydentävistä hoitomuodoista myös kertomalla suomalaisille heidän terveydentilaansa ja hyvinvointiaan koskevista asioista ja antamalla kansanterveydellisiä neuvoja ja ohjeita siitä, kuinka voi saavuttaa ja ylläpitää omaa hyvinvointiaan. Kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliiton eettinen perusta on holistinen ihmiskäsitys. Tämä tarkoittaa kokonaisuuden huomioon ottamista kaikissa tilanteissa, hoidettavan edun mukaisesti.

Suomalainen terveydenhuolto on nyt uudistusten ristiaallokossa. Kansantaloudellisesti nykyinen järjesatelmä on haastava. Tästäkin syystä on tärkeää lisätä nykysuomalaisten tietoisuutta terveyttä ylläpitävistä ja sairautta ehkäisevistä hoitotavoista. Tällaista  kansanterveydelle merkittävää tietoa ja taitoa on Suomessa totuttu käyttämään jo muinoin, mutta nykyään jokaisella on mahdollisuus löytää myös hyvin koulutettu terpeutti, jolla on muun tiedon ja taidon lisäksi peruslääketieteen tutkinto (378 h). Täydentäviä hoitoja tekeville ammattiterapeuteille sekä heitä kouluttaville tahoille maamme nykyinen terveydenhuollon kokonaistilanne on haasteellinen. Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL kattojärjestönä kehottaa jokaista sellaista terapeuttia, heitä kouluttavaa yksikköä sekä yhdistystä jotka kunnioittavat kokonaisvaltaista ajattelua, hakeutumaan yhteen toteuttamaan yhteisiä ammatillisia arvoja. Tällaiset ammatilliset arvot ovat samalla myös Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliiton arvoja. Yhdistämme koulutetut terapeutit ja terapeutteja kouluttavat tahot vahvaksi ammattikunnaksi.

Maailman terveysjärjestö WHO painottaa virallisen terveydenhuollon ja luontaisia hoitomuotoja edustavien intressien välisen vuoropuhelun lisäämistä. Tämä kehotus koskee Euroopan Unionin jäsenvaltioita. Maailman Terveysjärjestön ohjeen mukaan virallisen terveydenhuoltojärjestelmän, mukaan lukien lääkärit, tulee toimia yhteistyössä luontaisia hoitoja edustavien tahojen kanssa ja etsiä parhaita menetelmiä potilaan kohtaamisessa sekä hänen hoitamisessaan. Siksi on pyrittävä keskittämään kaikkien hoitoalojen, sekä kouolulääketieteellisten, että luontaisalojen koulutetut resurssit yhteistyöhön samalla tavalla kuin jo tapahtuu niissä Euroopan Unionin maissa, jotka jo noudattavat tässä asiassa Maailman Terveysjärjestö WHO:n vaatimusta.

Terveys ei ole vain sairauden puuttumista. WHO määrittelee terveyden seuraavasti: Terveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, ihmiselle kokonaisvaltaisesti hyvä olotila. 

Lisää aiheesta CAM- täydentävä lääketiede